Bấm vào hình để xem kích thước thật

Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Ngày đăng:  15/08/2014

 
Lượt xem: 36676

Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam  về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Nhi đồng 2 quán triệt tư tưởng, học tập và triển khai thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” trong toàn thể cán bộ công nhân viên. Quán triệt mục đích của quy chế giám sát nhằm góp phần xây dựng và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, những mặt tích cực; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

 

Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội gồm có 5 Chương, như sau:

Tải toàn bộ Quyết định và Quy chế tại đây

 

 

Đăng bởi: CN. Thiên Phước

[Trở về]

Các tin khác