Bảng giá viện phí

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo TT 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 16/12/2020

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y tế (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Bảng giá khám bệnh 30/10/2020

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá khám chữa bệnh dịch vụ ngoài giờ năm 2020 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Bảng giá thuốc  30/10/2020

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá thuốc áp dụng tại BV.NĐ2 năm 2020 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Bảng giá thuốc vaccine dịch vụ  30/10/2020

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về giá Vaccine dịch vụ áp dụng tại bệnh viện:

Tác giả: Hân Nguyễn

Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo TT 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 04/09/2019

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 áp dụng từ ngày 20/08/2019 (đính kèm)  

Tác giả: Hân Nguyễn