Quy trình hút đàm mũi miệng 04/03/2017

Xin xem tại đây/upload/files/KT%20hut%20dam%20MUI%20MIENG.pdf  

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

chăm sóc bệnh nhân có lỗ tiểu thấp 16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân có hậu môn tạm 16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình hút đàm kín 16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình hút đàm qua nội khí quản 16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân có catheter tĩnh mạch trung ương  16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình chuẩn bị bệnh nhân trước mổ 16/02/2017

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Tắm trẻ 2014 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc Sơ sinh nhẹ cân 2014 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Hồi sức cấp cứu tim phổi 2014 6 slides 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Hồi sức cấp cứu tim phổi 2014 2 slides 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc và theo dõi Bn có HAĐM xâm lấn 2014 2 slides 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc và theo dõi Bn có HAĐM xâm lấn 2014 6 slides 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc và theo dõi Bn có buồng tiêm dưới da 2014 2 slides 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

Chăm sóc và theo dõi Bn có buồng tiêm dưới da 2014 6 slides 07/03/2015

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều dưỡng

 1 2 3 >  >>