Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 01/01/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Tác giả: Hân Nguyễn

Luật Đấu thầu 01/07/2014

Quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu...

Tác giả: Hân Nguyễn

Luật Lao động 01/05/2013

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ...

Tác giả: Hân Nguyễn

Luật Công đoàn 01/01/2013

Quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng...

Tác giả: Hân Nguyễn

Luật Viên chức 01/01/2012

Quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.  

Tác giả: Hân Nguyễn

Luật khám bệnh, chữa bệnh 28/03/2011

  Luật số 40/2009/QH12 quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chuyên môn kỹ thuật trong...

Tác giả: Hân Nguyễn

Luật Cán bộ, công chức 01/01/2010

Quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.  

Tác giả: Hân Nguyễn

Luật Bảo hiểm y tế 01/07/2009

Quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia...

Tác giả: Hân Nguyễn

 < 1 2