Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông tư số 07/2011/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 26 tháng 01 năm 2011 về Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện

Ngày đăng:  04/07/2011

 
Lượt xem: 142514

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế,

Bộ Y tế hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện như sau:

Xem chi tiết tại đây

ddssfs

Đăng bởi: Ban website

[Trở về]

Các tin khác