Bấm vào hình để xem kích thước thật

Đánh giá kiến thức và thực hành cùa người nhà trong chăm sóc trẻ mắc bệnh Hemophili Bệnh viện Nhi Trung Ương tháng 12/2009

Ngày đăng:  22/02/2011

 
Lượt xem: 14533

Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, thực hành đúng của người nhà trong chăm sóc trẻ mắc Hemophili.
Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang
Kết quả: Kiến thức chung của người nhà: Đúng 27/40 = 67,5% (nguyên nhân 60% đúng, triệu chứng 90% đúng, chăm sóc 60% đúng, điều trị 50% đúng, về các nguồn thông tin mà người nhà đã từng thu nhận thì nguồn nhân viên y tế chiếm tỷ lệ cao nhất 62%). Thực hành: Đúng 25/40 = 62,5% (Chăm sóc khi trẻ bị xuất huyết, bầm tím 55% đúng, chăm sóc khi trẻ bị chảy máu mũi 40% đúng, chăm sóc răng miệng 45% đúng, chế độ ăn cho trẻ 75% đúng, về thực hành trong việc đưa trẻ đi khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ 43% đúng)
Kết luận: Qua nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy rằng tỷ lệ người nhà trẻ mắc Hemophili có kiến thức và thực hành đúng về bệnh này còn thấp.
Sự tìm hiểu thông tin về bệnh cũng như cách chăm sóc, phòng ngừa biến chứng cho trẻ còn phụ thuộc chủ yếu vào sự cung cấp thông tin từ phía nhân viên y tế.
Từ khóa: Hemophili, kiến thức, thực hành

ABSTRACT
KNOWLEDGE AND PRACTICES OF
PATIENT'S PARENTS IN CARE ABOUT HEMOPHILIA NATIONAL
 HOSPITAL OF PAEDIATRIC 12/2009
Nguyen Thi Thu Hang*
Objectives: To evaluate knowledge and practices of hemophilia parents.
Methods: Cross-sectional descriptive study
Result: General knowledge: 27/40=67.5% (Etiology 60% right, presentation 90% right, patient practical care 60% right, treatment 50% right, hemophilia information resources 62% from medical staff. Parents received passively). Accurate practice: 25/40=62.5% (supporting their children when they are bleeding and bruise 55% right, caring nose bleeding 40% right, dental care 45% right, the patient's regimen 75% right, meet medical staff 43% right).
Conclusions: According to the results of our research show  that accurate knowledge and practices  of parents about Hemophilia are low.
Resources of information of the disease, how to care for patient and prevent patient from complications dependent on supplying information from medical staffs.
Keyword: Hemophilia, knowledge, practices

(*) Bênh viện Nhi Trung Ương
Liên hệ: CN. Nguyễn Thị Thu Hằng, ĐT: 0983561789, Email: hanga9nhitw@yahoo.com.vn

 

Đăng bởi: CN. Nguyễn Thị Thu Hằng

[Trở về]

Các tin khác