Bấm vào hình để xem kích thước thật

Khảo sát sự hài lòng của thân nhân bệnh nhi tại khoa Nội Tổng Hợp Bv Nhi Đồng 2 năm 2010

Ngày đăng:  24/03/2011

 
Lượt xem: 34079

Mục tiêu: Khảo sát sự hài lòng của thân nhân bệnh nhi tại Khoa Nội Tổng Hợp từ tháng 6/2010 – tháng 9/2010.
 
Phương pháp: Cắt ngang mô tả
 
Kết quả: Có 195 trường hợp khảo sát: 60,5% bác sĩ ân cần niềm nở với bệnh nhân, 66,7% khám bệnh kỹ lưỡng, 61,5% điều dưỡng giải thích rõ ràng cũng như chăm sóc bệnh nhân chu đáo, 100% không gợi ý nhận tiền quà biếu của thân nhân người bệnh, chỉ có 48,2% hộ lý và nhân viên vệ sinh có thái độ ân cần, niềm nở với người bệnh.

 

Cơ sở vật chất của khoa thoáng mát (76,9%), sạch sẽ (85,6%). Tuy nhiên tiện nghi còn kém (5,12%).

 

Kết luận: Thường xuyên huấn luyện giao tiếp cho nhân viên y tế để nâng cao chất lượng phục vụ làm tăng sự hài lòng của thân nhân bệnh nhi.

Từ khóa: sự hài lòng, thân nhân bệnh nhi

ABSTRACT

EVALAUTION OF PARENTS AND CAREGIVER’S SATISFACTION AT

 INPATIENT GENERALDEPARTMENT, CHILDREN’SHOSPITAL 2, 2009

Pham Thi Ngọc Mai*

Nguyen Thi Thanh Nhan*, Hoang Ngoc Minh*

Objectives: The purpose of this study was to evaluate the satisfaction of parents and caregivers at Inpatient General Department, Children’s hospital 2 in the period of three months ( 6/2010 – 9/2010).

Research design: Cross-sectional descriptive study.

Participants: There were 195 participants in this study, which included parents and caregivers of children patients before discharge to go home.

Results: There was 60.5% doctors having thoughtful and warming behaviors and 66,7% doctors having professional examination. There was 61,5% nurses having clear answers as well as giving thoughtful care to children. All medical staffs had not have harass actions like under-the-table money or gift suggestion. In contrast, there were just 48,2% nurse’s aide and hygiene staffs having thoughtful and warming behaviors. About infrastructure of department, there were 76,9% for good ventilation, 85,7% for clean and hygiene and 5,12% for bad structure.

Conclusions: Hospital should continuously train communicating skills for medical staffs to improve healthcare quality and increase patients and caregiver’s satisfaction.

Key word: parents and caregiver’s satisfaction

 
     
 

 

(*) Bệnh viện Nhi Đồng 2

Liên hệ: CN. Phạm Thị Ngọc Mai, ĐT: 01224612225, Email: maiquynh48@yahoo.com

Đăng bởi: CN Phạm Thị Ngọc Mai

[Trở về]

Các tin khác