Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo TT 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 04/09/2019

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 áp dụng từ ngày 20/08/2019 (đính kèm)  

Tác giả: Hân Nguyễn