Bấm vào hình để xem kích thước thật

NHẬN XÉT 50 TRƯỜNG HỢP TRẺ NGHE KÉM ĐƯỢC MANG MÁY NGHE SỚM THÁNG 08/2006 ĐẾN THÁNG 12/2008

Ngày đăng:  31/05/2009

 
Lượt xem: 4917

MỤC TIÊU: Xác định các yếu tố cần thiết- giúp trẻ nghe kém mang máy nghe  học nói hiệu quả.

PHƯƠNG PHÁP: Tiền cứu.

KẾT QUẢ: Dựa vào kết quả để phân tích:

-         Phát triển ngôn ngữ giữa 2 nhóm trẻ được nghiên cứu:

§         Nhóm có đi học can thiệp sớm: nghe nói sau 1 năm mang máy có 15 em (30%).

Nhóm không đi học: nghe nói sau 1 năm mang máy có  04 em (08%).

-         Mức hiệu chỉnh máy cần thiết cho trẻ mới mang máy nghe.

§         Đáp ứng với âm thử < 55dB cho tỷ lệ nghe nói được sau 1năm: 14 em (28%).

§         Đáp ứng với âm thử >55dB cho tỷ lệ nghe nói : 05 em (10%).

KẾT LUẬN: Qua công trình nghiên cứu này, chúng tôi rút một số kinh nghiệm sau:

-         Thời gian cần thiết để đánh giá trẻ có đáp ứng với máy nghe thường töø tháng

       thöù 9 .

-         M ức hiệu chỉnh máy nghe cần thiết để trẻ học nói thường cho kết quả đo trong trường tự do < 55dB.

ABSTRACT

REPORT OF 50 CASES OF THE DEAF CHILDREN

WEARING HEARING AID IN THE FIRST YEAR OF AGE.

Nguyen Thi Bich Nga*

OBJECTIVES: Defining essential elements which help deaf children to hear & speak effectively.

METHODS: Prospective study .

RESULTS: To gather the results of two years ( 2006- 2008) .

Base on the results to know:

-         The language progress of two group children.

§         Group 1: having 15 children who can speak after one year (30%).

§         Group 2: only have  04 children can speak (08%).

-         How to control hearing aids  for the deaf children wearing them in the first time.

§         There are 14 children having the result of sound field < 55 dB can speak (28%).

§         Having  05 children with the sound field >55 dB can utter (10 %).

CONCLUSIONS: From  this study, we have some experiences :

§          9 month would be at least time  to appreciate the child /  s action with the hearing aid.

§         Result of free field < 55dB have  the progress of speech better than the other one.

*Khoa Thính học-Bệnh viện Tai mũi họng

Địa chỉ liên lạc: Nguyễn Thị Bích Nga. Điện thoại: 0918008761. Email: bnga2905@yahoo.com

 

Đăng bởi: Nguyễn Thị Bích Nga

[Trở về]

Các tin khác