Bấm vào hình để xem kích thước thật

ÁP DỤNG BẢNG KIỂM TRONG QUY TRÌNH CHĂM SÓC BỆNH NHI THỞ NCPAP

Ngày đăng:  31/05/2009

 
Lượt xem: 9180

Mục tiêu                       : Đảm bảo an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân điều trị bằng thở NCPAP.

Phương pháp               : Nghiên cứu tiền cứu, mô tả cắt ngang thống kê theo phương pháp y học

Kết quả                        : Từ 01/04 đến 30/06/2008 có 15 BN có chỉ định thở CPAP và 16 điều dưỡng thực hiện theo bảng kiểm.

 

Kết quả như sau:

          - Tỷ lệ điều dưỡng làm đúng ở từng bước tăng lên sau mỗi tháng

            - Tháng 4 tỷ lệ các bước làm đúng (100%) là 28,57 % (4/14 bước)

            ­- Tháng 5 tỷ lệ các bước làm đúng (100%) là 57,14 % (8/14 bước)

            - Tháng 6 tỷ lệ các bước làm đúng (100%) là 85,71  % (12/14 bước)

- Những bước không làm đúng (100%) theo bảng kiểm là 2/14 bước chiếm 14,69%    

  (bước 1 và bước 12)

Kết luận                       : Khi áp dụng bảng kiểm thì việc chăm sóc và theo dõi có hiệu quả hơn. Trước kia, thỉnh thoảng trong quá trình thở CPAP có tình trạng trẻ bị tím hoặc ngưng thở do ứ đọng đàm đặc hoặc trẻ khóc nhiều có thể do áp lực cao, cố định canula mũi quá chặt hay nhiệt độ khí hít vào nóng quá hoặc lạnh quá. Khi áp dụng bảng kiểm tình trạng đó đã được cải thiện  và chúng tôi không gặp trường hợp nào xảy ra tai biến. Kỹ năng và ý thức của Điều dưỡng được nâng cao.

ABSTRACT

ALPPLY CHECKLIST ON PROCESS CARE PATIENTS WITH NASAL CONTINUOUS POSSITIVE AIRWAY PRESS VENTILATION ( NCPAP)

Nguyen Thi Thanh Van*

OBJECTIVES: Ensure safe and effective treatment for patients with NCPAP breathing

METHODS: Prospective cohort and cross – section.

RESULTS: From April 1 to June 30, 2008 there were 15 patients indicated with NCPAP and 16 nurses follow checklist.

Results as follow:

·         The rate of nurses worked correctly every step increase monthly.

·         On the fourth month, the rate of correct steps ( 100%) was 28.57% ( 14/14 steps)

·         On the fifth month, the rate of correct steps was 57.14% ( 8/14 steps)

·         On the sixth month, the rate of correct steps followed checklist was 14.69 % ( 2/14 steps)

·         Un correct steps following checklist (100%) was 2/14 steps which take  account of 14,69% (step 1 and 12)

CONCLUSIONS: When applying the checklist, the care and monitor were more effective. Before this, sometimes during CPAP breathing condition children had purple status of stop breathing due to stagnant or children much cried this may be due to high pressure, tight -  fixed nasal canula or so hot/ cold  inhaled air.  Above situations has improved when applying checklist and there was no case having complications. Skills and awareness of nurses has enhanced.

*Khoa Nhi-Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng

Địa chỉ liên lạc: Nguyễn Thị Thanh Vân. Điện thoại: 0919789250. Email: thanh340dalat@gmail.com

 

Đăng bởi: Nguyễn Thị Thanh Vân

[Trở về]

Các tin khác